Servicii

Orice discuţie a noastră cu un potenţial beneficiar al serviciilor AURORATM porneşte de la definirea unei imagini despre viitorul comunităţii, a valorilor acesteia şi a obiectivelor pe care le asumă. Pentru aceasta, primul serviciu pe care îl oferim este cel de realizare, de structurare a ideilor din comunitate pentru a defini o Strategie Locală de Dezvoltare Durabilă – SLDD.

Odată ce obiectivele viitoare ale comunităţii sunt clare, putem trece la dezvoltarea de proiecte ale acesteia, proiecte menite a realiza practic obiectivele definite de cetăţeni.

De asemenea, în comunităţile în care există resursele necesare şi potenţial de dezvoltare, ne oferim să facilităm realizarea de investiţii ale unor firme străine,în special din zone europene vorbitoare de limbă germană (Austria, Elveţia şi Germania), promovând oportunităţile locale către partenerii noştri şi prin reţelele de camere de comerţ din aceste ţări.

Strategii de Dezvoltare Durabilă
Arta de a folosi cu dibăcie toate mijloacele disponibile în vederea asigurării succesului într-o luptă.

Dacă ne imaginăm că fiecare comunitate încearcă să işi atingă obiectivele de dezvoltare, cele care conduc spre binele comun al tuturor membrilor săi şi a fiecărui cetăţean în parte, fiind în competiţie cu alte comunităţi care, şi ele, urmăresc binele lor, atunci avem o viziune despre rolul unei strategii, similar cu sensul militar al acesteia.

Astfel, Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă trebuie sa fie realistă şi să ia în considerare toate resursele şi oportunităţile existente, să stabilească explicit ce obiective se pot realiza şi care nu şi, să explice credibil toate direcţiile şi deciziile pe care le presupune. Rezultat sau va fi un Plan de Acţiune, pe o perioadă de cel puţin 7 ani, perioada aleasă aşa tocmai pentru a evita segmentarea de viziune ce intervine, de obicei, la fiecare ciclu electoral.

Este foarte util să existe în fiecare comunitate o asemenea Strategie, nu numai pentru a asigura continuitatea şi eficacitatea proiectelor acesteia, dar chiar pentru accesarea unor fonduri de dezvoltare, ea fiind si un bun instrument de programare al proiectelor comunităţii.

De altfel Strategiile AURORATM sunt astfel gândite ca, după finalizarea lor, comunităţile beneficiare să poată genera cel putin un proiect care să aducă beneficii comunităţii, beneficii economice şi/sau sociale care să acopere măcar costurile realizării acestora.Etapele procesului de planificare strategică - Procedurile de întocmire a Strategiei Locale de Dezvoltare Durabilă

1. Comitet de Planificare Strategica

Aceasta este etapa de constituire a Comitetului de Planificare Strategică (CPS), ce va fi format din cei mai reprezentativi membri ai comunităţii din cele patru (4) domenii de impact/analiză: [Social], [Economic], [Resurse fizice, Infrastructură şi Management public] şi [Mediu şi Sănătate a populaţiei]. Recomandarea AURORATM este să fie invitate, pentru a constitui acest CPS, persoane din fiecare domeniu de mai sus, implicate în realizarea / aplicarea funcţiunilor sociale ale comunităţii in toate cele 4 domenii.

2. Evaluarea RESURSELOR locale

Urmează prezentarea datelor colectate de AURORATM către Autorităţile Publice Locale / factori de analiză locali, pentru confruntare cu cele existente la nivel local şi pentru rectificare/reconciliere a informaţiilor. Informaţiile colectate sunt menite a crea o imagine despre resursele de la nivelul comunităţii. Datele supuse analizei se grupează, de asemenea, pe cele patru (4) domenii de analiză cuprinse in elaborarea SLDD.

Aceste informaţii colectate de AURORATM provin din surse publice, oficiale, cum sunt Ministerul Administraţiei şi Internelor, Institutul Naţional de Statistică, Inspectorate Şcolare Judeţene, Oficii ale Registrului Comerţului, etc. însă, în multe cazuri pot exista diferenţe faţă de datele efective din comunităţi, motiv pentru care această reconciliere este foarte importantă.

3. Reconcilierea valorii RESURSELOR

Etapa a treia constă în analizarea, de către AURORATM, a informaţiilor reconciliate / confirmate prin colaborare cu Autoritatea Publică Locală/ Decidentul local, pentru identificarea Grupurilor Sociale (GS) existente, a Tensiunilor în alocarea de resurse la nivelul comunităţii. Tensiunile se determină prin comparaţii ale nivelurilor existente ale resurselor cu un nivel considerat normal, astfel determinându-se abundenţa sau raritatea unei anumite resurse la nivelul comunităţii sau la nivelul diferitelor grupuri sociale. Tot în această etapă se va calcula şi efectul gravitaţional (de atracţie) pe care alte comunităţi îl exercită asupra cetăţenilor din această comunitate.

4. Sondarea NEVOILOR cetatenilor

În etapa a patra, se va demara procesul de sondare a opiniilor cetăţenilor pentru a identifica Nevoile acestora şi Intensităţile asociate fiecărei nevoi. În acest sens un grup de operatori va vizita un număr de gospodării şi/sau cetăţeni ce vor reprezenta, numeric, aproximativ 10% din populaţia totală, funcţie de dimensiunea demografică a comunităţii, complexitatea reţelei de grupuri sociale existente la nivelul comunităţii şi alţi factori de concentrare/dispersie socială. Dintre aceştia se va realiza un eşantion reprezentativ.

Scopul sondării nevoilor cetăţenilor este de a determina efectiv ce anume îşi doresc aceştia pentru viitorul comunităţii lor, însă, în acord cu Autoritatea Publică Locală/ Decidentul local pot fi stabilite şi alte scopuri ale acesteia, care să poate genera o imagine cât mai clară privitor la direcţiile dezirabile de evoluţie a comunităţii.

Modelul de chestionar standard va fi adaptat nevoilor specifice ale comunităţii, grupurilor sociale şi cetăţenilor.

5. Analiza NEVOILOR

Etapa a cincia va consta în analizarea rezultatelor obţinute din sondarea opiniilor cetăţenilor pentru a determina nevoile acestora şi intensităţile specifice acestor nevoi, obtinând prima imagine a nevoilor la nivelul comunităţii, precum şi o ierarhizare a acestora în funcţie de intensităţile indicate de cetăţeni/grupurile sociale. Aceste rezultate vor fi discutate cu factorii de decizie locali şi cu membri CPS pentru a conştientiza rezultatele sondajelor, pentru a verifica veridicitatea acestora şi fezabilitatea lor. În urma acestui proces de consultare se va stabili lista cu subiectele de discutat la întâlnirea cu cetăţenii, precum şi o primă listă de obiective ale comunităţii, aşa cum sunt ele resimţite de cetăţeni.

Analiza nevoilor comunităţii are ca principal scop determinarea Intensităţii diferitelor nevoi ale cetăţenilor, ale comunităţii pentru a putea înţelege care dintre acestea trebuie acoperite cu prioritate din Resursele existente.

6. Intalniri cu cetatenii

Scopul acestora va fi acela de a aduce la cunoştinţa cetăţenilor care sunt Nevoile pe care sondarea şi analiza le-a identificat ca fiind cele mai importante, cum pot fi acestea traduse ca obiective strategice ale comunităţii şi, de reconciliere a importanţei acestora faţă de diferite grupuri sociale.

Discuţiile vor avea ca scop stabilirea ierarhiei de alocare a resurselor existente funcţie de intensitatea nevoilor exprimate.

7. Identificarea Obiectivelor fezabile

Etapa a şaptea este dedicată analizei informaţiilor obţinute în întregul proces de până acum, formularea de scenarii de dezvoltare, identificarea fezabilităţii şi probabilităţii scenariilor şi a obiectivelor asociate şi reconcilierea acestora, cu consultarea decidenţilor locali şi a CPS. În această etapă vor fi prezentate CPS şi decidenţilor locali atât rezultatele analizelor SWOT pe cele patru domenii de analiză strategică, cât şi scenariile de evoluţie probabile şi prima schiţă a Planului de Măsuri şi Acţiuni.

8. Scrierea Planului de Masuri si Actiuni

În a opta etapă se vor reconcilia toate obiectivele ce vor constitui Planul de Măsuri şi Acţiuni, se vor identifica valorile (efortul financiar) pentru realizarea fiecărui obiectiv, precum şi părţile ce vor contribui la realizarea sa şi, contribuţia acestora (precum şi natura contribuţiilor), termenele asociate fiecărui proiect (până la care se vor realiza, eventual pe etape) şi persoanele responsabile de realizarea obiectivului/subobiectivului.

De asemenea, se va redacta Inventarul de Proiecte al comunităţii, prin corelarea tuturor informaţiilor adunate pe parcurs, document ce va fi redactat împreună cu Autoritatea Publică Locală/ Decidentul local.

9. Scrierea Strategiei Locale de Dezvoltare Durabila

A noua etapă va fi cea de scriere efectivă şi definitivă a SLDD şi a Planului de Măsuri şi Acţiuni, anexă la Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a comunităţii, de prezentare a acestor documente Consiliului Local spre aprobare. SLDD va prezenta toate informaţiile colectate în acest proces, pornind de la Resursele locale şi tensiunile de alocare, continuând cu Nevoile identificate şi intesităţile resimţite, analizele şi raţionamentele efectuate, scenariile considerate şi finalizând cu Planul de Măsuri şi Acţiuni final.

AURORATM va face recomandari beneficiarului, pe baza analizelor proprii si a scenariilor probabile.

De asemenea, lucrarea va fi tipărită într-un număr de exemplare egal cu numărul de consilieri locali + 3.


Proiecte

Vă putem sprijini în conceperea, scrierea şi realizarea proiectelor comunităţii cu sprijinul fondurilor de dezvoltare europeană, care reduce simtiţor presiunea financiară asupra bugetului local, fiind o bună oportunitate de dezvoltare locală.

O bună planificare şi organizare a acestora este o garanţie a succesului acelei comunităţi.

Folosirea oportunităţilor date de proiectele cu finanţare europeană poate asigura dezvoltarea comunităţii, chiar şi în actualele condiţii economice.

Parteneriate

Identificarea de parteneri europeni sau internaţionali, investitori pentru dezvoltarea locală sau parteneri de proiecte europene.

De asemenea, vă putem sprijini pentru realizarea de parteneriate destinate eficientizării energetice, dezvoltării activităţilor agricole sau de depozitare, condiţionare şi procesare a produselor agricole.


Planificare si Prognoza bugetara

Multe comunităţi locale întâmpina greutăţi în planificarea bugetară şi prognozarea nivelurilor bugetare pentru perioada de perspectivă, motiv pentru care considerăm utilă includerea acestui serviciu în oferta noastră.

Mai exact, ne oferim să vă ajutăm să construiţi un buget local sustenabil, prognozat pentru o perioadă medie de timp (3-5 ani), care să creeze o tot mai mare independenţă a comunităţii faţă de alte surse de finanţare, să construiţi un buget multiannual sustenabil.

Plan de investitii - Inventar de proiecte

Odată definite obiectivele strategice, vor trebui planificate sursele de finanţare pentru acestea dar, în primul rând, va trebui să ştim necesarul de finanţare pentru acestea.

La fel ca pentru Planul de Acţiune, termenul acestei planificări este tot de minim 5 ani, mai ales pentru a asigura continuitatea în dezvoltarea comunităţii.

Nu obţinerea de surse de finanţare este o problemă, cât cunoştinţele legate de “ceea ce se doreşte”. Surse de finanţare se pot găsi dacă proiectele sunt utile şi eficiente.

Acest serviciu este implicit ăn cazul Strategiilor Locale de Dezvoltare Durabilă AURORATM.


Evaluari

Atât rezultatele implementării strategiilor cât şi bunurile aflate în patrimoniul comunităţii trebuie supuse periodic evaluării.

Cunoaşterea valorii patrimoniului public şi privat este foarte importantă, nu numai în scop contabil, cât mai ales pentru a cunoaşte avuţia comunităţii şi a cetăţenilor acesteia.

De asemenea, proiectele de dezvoltare cât şi tranzacţiile (vânzările) de bunuri imobiliare cer o cunoaştere a valorii acestora.

O evaluare periodică a acestora ne poate da o imagine despre evoluţia avuţiei comunităţii în timp. De altfel, evaluarea patrimoniului public va fi o activitate de o deosebită importanţă în perioada următoare.

Surse de finantare - VMB Partners

Pentru realizarea obiectivelor strategice cât şi pentru derularea normală a proiectelor, comunităţile sunt nevoite, în lipsa de surse de finanţare proprii, să apeleze la surse de finanţare externă, cum sunt cele bancare sau fondurile rezultate din emisiunea de obligaţiuni.

AURORATM, prin partenerulsău, vă oferă sprijin pentru găsirea celor mai bune soluţii de finanţare sau cofinanţare a proiectelor (exemplu: emisiunea de obligaţiuni locale, finanţare de pe piaţa de capital şi consultanţă pentru găsirea celor mai bune dobânzi, identificarea de participaţii pentru comunităţile locale, etc).


Cursuri şi formare profesională / antreprenorială / management - FNTM

Cursurile de formare şi instruire continuă se referă în special la persoanele ce lucrează în administraţiile publice locale, ele fiind agreate şi acreditate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP). În funcţie de opţiunile participanţilor putem alege o perioadă de desfăşurare şi o locaţie.
programe cursuriPe lângă aceasta, realizate de profesori de la Academia de Ştiinţe Economice din Bucureşti, vă oferim o serie de cursuri de Antreprenoriat şi Turism, acestea fiind interactive şi online nu este necesară deplasarea dumneavoastră la o anumită locaţie ci doar o conexiune internet.

Promoţii şi cursurile le puteţi găsi accesând meniul eLearning.