Szolgáltatások

Bármely beszélgetésünk egy potenciális kedvezményezettel az AURORATM szolgáltatásairól, a közösség jövőképének meghatározásával kezdődik, ennek értékeivel és a célkitűzésekkel melyeket felvállal. Ezért az első szolgáltatás amit ajánlunk az a közösség ötleteinek a struktúrálásának megvalósítása, azért hogy meghatározhassuk a Fenntartható Fejlődés Helyi Stratégiáját (Strategie Locala de Dezvoltare Durabila) – SLDD.

Amint a közösség, jövőt illető célkitűzései egyértelműek, áttérhetünk ezek projektjeinek megvalósítására, mely projektek arra hivatottak, hogy gyakorlatilag megvalósítsák a polgárok által meghatározott célokat.

Továbbá azokban a közösségekben, ahol megvannak a szükséges források és a fejlődési potenciál, felajánljuk, hogy megkönnyítsük egyes külföldi cégek befektetéseinek megvalósulását. Különösen a németajkú európai térségből (Ausztria, Svájc és Németország), partnereink elé terjesztve a helyi lehetőségeket, ezen országok kereskedelmi kamaráinak hálozatán keresztül is.

Fenntartható Fejlődési Stratégiák
Annak művészete, hogy ügyesen használjuk az összes rendelkezésre álló eszközt, biztosítva ezzel a csata sikerét.

Ha belegondolunk, hogy mindegyik közösség megpróbálja elérni a fejlődési célkitűzéseit, melyek az összes tag közös javát szolgálják és mindegyik állampolgárét külön – külön, versenyben más közösségekkel, akik ők maguk is saját javuk érdekében cselekednek, akkor láthatjuk a szerepét egy stratégiának, mely hasonló ennek katonai értelmezéséhez.
Ily módon a Fenntartható Fejlődés Helyi Stratégiája realista kell legyen és figyelembe kell vennie az összes létező forrást és lehetőséget, hogy pontosan meghatározza, mely célokat lehet megvalósítani és melyeket nem, valamint hihetően magyarázza el azokat az irányokat és döntéseket melyeket ez feltételez. Az eredmény vagy egy legalább 7 éves időszakra szóló Cselekvési Terv lesz. Az időszak azért így lett megválasztva, hogy elkerülje a jövőkép szegmentációját, mint szokás szerint, minden választási ciklusnál.

Nagyon hasznos, hogy minden közösségben legyen egy ilyen Stratégia, nem csak azért, hogy biztosítsa ezek projektjeinek a folytonosságát és hatékonyságát, de egyes fejlesztési alapokhoz való hozzáférést is, ez egy jó tervezési eszköze is lehet a közösség projektjeinek.

Egyebekben az AURORATMStratégiái úgy lettek kigondolva, hogy ezek befejeztével a kedvezményezett közösségek legalább egy projektet generáljanak mely hasznot hoz a közösségnek, gazdasgi és/vagy társadalmi hasznot, mely legalább ezek megvalósítási kültségeit fedezze.

E A stratégiai tervezés folyamatának szakaszai –
Fenntartható Fejlődés Helyi Stratégiáinak összeállítási folyamatai

1. Stratégiai Tervezési Bizottság

Ez a Stratégiai Tervezési Bizottság megalakításának szakasza (CPS), mely a közösség legreprezentativabb tagjaiból fog állni a négy (4) hatás/elemzés területről : [Társadalmi], [Gazdasági], [Fizikai források, Infrastruktúra és Közigazgatás] és [Környezet és a lakosság Egészsége]. Az AURORATM azt javasolja, hogy a fent említett terüetek mindegyikéről legyenek meghívott személyek ezen CPS bizottság megalakítására, akik résztvesznek a közösség társadalmi funkcióinak megvalósításában / alkalmazásában, mind a 4 területen.

2. A helyi FORRÁSOK értékelése

Következik az AURORATM által összegyűjtött adatok bemutatása az Önkormányzatoknak /a helyi elemző faktoroknak, a helyi szinten meglévőkkel való összevetés céljából és az információk kijavítása és egyeztetése végett. Az összegyűjtött információk arra hivatottak, hogy képet alkossanak a közösségek szintjén található forrásokról. Az elemzés alá vett adatok, hasonlóképpen az SLDD kidolgozásában lévő négy (4) elemzési területhez, csoportosítva lesznek.
Ezek az AURORATM által összegyűjtött adatok nyilvános, hivatalos forrásokból származnak, ilyenek a Belügyi- és Közigazgatási Minisztérium, a nemzeti Statisztikai Hivatal, A Megyei Tanfelgyelőségek, A Cégbírosági Hivatalok, stb. de sok esteben külömbségek lehetnek a közösségekben lévő tényleges adatokhoz képest, mely oknál fogva ez az összeegyeztetés nagyon fontos.

3. A FORRÁSOK értékének összeegyeztetése

A harmadik szakasz abból áll, hogy az AURORA elemzi az Önkormányzatokkal/helyi Döntéshozókkal közösen összeegyeztett / visszaigazolt adatokat, a meglévő Szociális Csoportok (GS) beazonosításáért,valamint a közösség szintjén lévő, források kihelyezésével járó feszültségeket. A Feszültségek, a meglévő forrásszintek, egy normálisnak ítélt szintel való összehasonlításával határozható meg, ezáltal meghatározható a közösség vagy egyes társadalmi csoportok szintjén lévő bizonyos forrás bősége vagy hiánya. Ugyancsak ebben a szakaszban lesz kiszámolva a más közösségek álta, ezen közösség polgáraira gyakorolt gravitációs (vonzási) hatás.

4. Az állampolgárok IGÉNYEINEK felmérése

A negyedik szakaszban elkezdődik a közvéleménykutatás az állampolgárok között, azért hogy ezek Igényeit  és az ezen igényekhez társuló intezitást beazonosítsák. Ennek céljából egy munkacsoport meglátogat egy bizonyos számú háztartást és/vagy állampolgárt, akik számszerűen, kb. 10%-át jelentik az összlakosságnak, a közösség demográfiai mértétől, a közösség szintjén lévő társadalmi csoportok hálójának összetettségétől függően és egyéb társadalmi koncentrációs / szétszóródási tényezőtől függően. Ebből egy reprezentaív minta fog megvalósulni.
Az állampolgári igények felmérésének célja, hogy valósan meghatározható legyen mit szeretnének ők a közösségük jövöje szempontjából, de összhangban az Önkormányzattal/helyi Döntéshozókkal meghatározhatók ezek egyéb célja is, mely egy még tisztább képet generálhat a közösség fejlődésének kívánatos irányairól.
A szabványosított kérdőív minta, a közösség, a társadalmi csoportok és állampolgárok jellegzetes igényei szerint lesz kialakítva.

5. Az IGÉNYEK elemzése

Az ötödik szakasz a közvéleménykutatásból megszerzett eredmények elemzéséből fog állani, hogy meghatározza ezek szükségleteit/igényeit és az ezen igényekre jellemző intenzitásokat, megszerezve ezáltal az első képet a közösség szintjének igényeiről, valamint ezek hierarchiáját, az állampolgárok / társadalmi csoportok által kiemelt intenzitástól függően. Ezek az eredmények a helyi döntéshozókkal és a CPS tagokkal lesznek megbeszélve, a közvéleménykutatás eredményeinek tudatosítása céljából, ezek valódiságának és megvalósíthatóságának ellenörzéséért. Ezen tanácskozási folyamat után, összeállításra kerül a témakörök listája, mely az állampolgárokkal való találkozón lesz megbeszélve, valamint az első lista a közösség célkitűzéseiről, úgy ahogyan azt az állampolgárok érzik.
A közösség igényeinek az elemzésének a fő célja az állampolgárok, a közösség külömböző igényinek az Intenzitásának a meghatározása, annak megértése céljából, hogy ezek közül melyiket kell prioritásként teljesíteni a méglévő Forrásokból.

6. Találkozó az állampolgárokkal

Ezeknek az a célja, hogy az állampolgárok tudomására hozzuk mik azok az igények/szükségletek, melyeket a közvéleménykutatás és az elemzés legfontosabbként beazonosított, hogyan fordíthatók le ezek a közösség stratégiai célkitűzéseire és ezek fontosságának összeegyeztetése a külömböző társadalmi csoportokkal.
A beszélgetések célja a meglévő források elosztásának hierarchiája, a kifejezett igények intenzitásától függően.

7. A megvalósítható Célok beazonosítása

A hetedik szakasz az eddigi folyamatokban összegyűjtött információk elemzésénk lesz szentelve, fejlesztési forgatókönyvek megfogalmazása, a megvalósíthatóság és a forgatókönyvekvalószínűségének és az ehhez társuló célkitűzésések beazonosítása és ezek összeegyeztetése, a helyi döntéshozókkal és a CPS-el. Ebben a szakaszban a CPS-nek és a helyi döntéshozóknak be lesznek mutatva a SWOT eredmények a négy stratégiai elemzési területen, valamint a valószínű fejlődési forgatókönyv és az első Intézkedési és Cselekvési Terv.

8. Az Intézkedési és Cselekvési Terv megírása

A nyolcadik szakaszban össze lesz egyeztetve az összes célkitűzés mely az Intézkedési és Cselekvési Tervet alkotja, be lesznek azonosítva az értékek (a pénzügyi erőfeszítés) melyek mindegyik célkitűzés megvalósításához szükségesek, valamint azok a felek akik hozzájárulnak a megvalósításhoz és ezek hozzájárulása (valamint a hozzájárulás természete), mindegyik projekthez a hozzátartozó határidők (amikorra ezek megvalósulnak, esetleg szakaszonként) és a célkitűzések / al-célok megvalósulásáért felelős személyek.

Továbbá meg lesz szerkesztve a közösség Projekt Leltárja, összefüggésben, a menet közben összegyűjtött összes információval, mely dokumentum az Önkormányzattal/helyi Döntéshozókkal együtt lesz megszerkesztve.

9. A Fenntartható Fejlődés Helyi Stratégiájának (SLDD) megírása

A kilencedik szakasz az SLDD és az Intézkedési és Cselekvési Terv  valós és végleges megírása lesz, melléklet a közösség Fenntartható Fejlődés Helyi Stratégiájához, ezen dokumentumok, jóváhagyásra való bemutatása az Önkormányzatnál. A SLDD bemutatja az ebben a folyamatban begyűjtött összes információt, kiindulva a helyi forrásokból és a kihelyezési feszültségekből, folytatva a beazonosított Igényekkel és az ezekkel kapcsolatban érzett intenzitásokkal, az elvégzett elemzésekkel és a meghozott döntésekkel, a kigondolt forgatókönyvekkel és lezárva a végső Intézkedési és Cselekvési Tervvel.

Az AURORATM ajánlásokat fog tenni a kedvezményezettnek, a saját elemzései és a valószínűsíthető forgatókönyvek alapján.

Továbbá, az anyag, a képviselők számával megegyező + 3 példányszámban lesz kinyomtatva.


Projektek

Támogatást nyújthatunk Önöknek a projektek megtervezésében, megírásában és megvalósításában, az európai fejlesztési alapok támogatásával, mely érezhetően csökkenti a helyi költségvetésre nehezedő pénzügyi nyomást, egy jó lehetőség lévén a helyi fejlődésre.

Ezek jó tervezése és szervezése biztosíték  annak a közösségnek a sikeréhez.

Az európai projektek adta lehetőségek kihasználása, biztosíthatja a közösség fejlődését, még az aktuálias gazdasági helyzetben is.


Partnerségek

Európai vagy nemzetközi partnerek beazonosítása, befektetők a helyi fejlődéshez vagy európai projekt-partnerek.

Továbbá támogathatjuk Önöket  olyan patnerségek létrejöttében, melyek célja az energiahatékonyság, mezőgazdasági tevékenységek vagy tárolás fejlesztése, a mezőgazdasági termékek előkészítése és feldolgozása.


Tervezés és költségvetési Előrejelzés

Sok helyi közösség küszködik a költségvetési tervezéssel és a költségvetési szintek előrejelzésével a jövő időszakkal kapcsolatban, mely oknál fogva hasznosnak gondoljuk ezen szolgáltatás bevezetését ajánlatunkba.

Pontosabban, azt ajánjuk Önöknek, hogy segítünk egy fenntartható helyi költségvetést összeállítani, egy átlagos időszakú előrejelzéssel (3 – 5 év), mely egy egyre nagyobb függyetlenséget hoz létre a közösség számára, az egyéb finanszírozási forrásokkal szemben, hogy egy többéves, fenntartható költségvetést alkossanak meg.


Befektetési Terv – Projekt leltár

Amikor meg vannak határozva a stratégiai célkitűzések, meg kell tervezni ezek finanszírozási forrását, de első sorban tudnunk kell az ezekhez szükséges finanszírozást.

Hasonlóképpen mint a Cselekvési tervhez, ezen tervezés határideje is ugyancsak minimálisan 5 év, különösen azért, hogy biztosítsa a folytonosságot a közösség fejlődésében.

Nem a finanszírozási források megszerzése a probkléma, mint inkább a „mit szeretnének”-el kapcsolattos ismeretek. A finanszírozási forrásokat meg lehet találni, ha a projektek hasznosak és hatékonyak.
Ez a szolgáltatás, magától értetődő az AURORATM Fenntartható Fejlődések Helyi Stratégiáinak esetében.


Értékelések

Úgy a stratégiák megvalósítási eredményeit, mint a közösség állományában lévő javakat időszakosan értékelni kell.
A magán és közvagyon értékének ismerete nagyon fontos, nem csak könyvviteli szempontból, hanem azért hogy ismerjük a közösség és ennek polgárainak vagyonát.

Továbbá, a fejlesztési prokejtek is és az ingatlan javak tranzakciói (eladások) is megkövetelik ezek értékének ismeretét.

Ezek időszakos értékelése képet adhat a közösség vagyonának fejlődéséről az idő folyamán. Egyebekben, a közvagyon értékelése egy rendkívül fontos tevékenység lesz az elkövetkező időszakban.


Finanszírozási források - VMB Partners

A stratégiai célkitűzések megvalósítása és a projektek normális lebonyolítása végett a közösségek, saját finanszírozási források hiányában, kénytelenek külső finanszírozási forrásokat igénybe venni, mint például a banki vagy a kötvénykibocsájtásból származó alapok.

Az AURORATM, a partnere által támogatást biztosít a legjobb finanszírozási vagy társfinanszírozási megoldások megtalálására a projektekhez (például : helyi kötvénykibocsájtás, a tőkepiacról finanszírozva és tanácsadást a legjobb kamatok megtalálására, beazonosítva a helyi közösségek részesedését, stb.)


Szakirányú / vállalkozói / management képzések - FNTM

Szám

A program elnevezése

1

Hitelek és kötvények az Önkormányzat részére, Az Önkormányzatok pénzügyi válsága és fizetésképtelensége

2

A befektetések többéves tervezése

3

Programonkénti többéves költségvetés

4

A feszült helyzetek mediálása és a munka-konfliktusok kezelése

5

Köz- és magánszféra partnersége és koncessziók

6

Stratégiai management

7

Közigazgatás

8

Pénzügyi management a helyi Önkormányzat számára

9

Kommunikációs és tárgyalási elemek a helyi Önkormányzat számára

A képzések és továbbképzések különösen azokra a személyekre vonatkoznak akik az önkormányzatoknál dolgoznak, őket részesíti előnyben és akkreditálja a Közalkalmazottak Nemzeti Hivatala (ANFP). A résztvevők opcióitól függően választhatjuk ki a tanfolyam időszakát és helyszínét.
Ezek mellett, melyeken a Bukarest-i Gazdaságtudományi Akadémia tanárai adnak elő, egy sor Vállalkozói és Túrisztikai tanfolyamot ajánlunk, ezek interaktívak és online elérhetők, nem szükséges, hogy Önök elfáradjanak egy bizonyos helyszínre, csak egy internetkapcsolat szükségeltetik.

A promóciókat és a tanfolyamokat megtalálják az
eLearning menüben.